تبلیغات

فقط از اتومبیل های ایمن در برابر ضربه استفاده کنید.
آدمک هایی که برای تست برخورد و تصادف اتومبیل استفاده می شوند
هم از اتومبیل های غیر ایمن وحشت دارند.
 

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS 

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

تبلیغ شبکه تلویزیونی علمی ویژه کودکان

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS 

تبلیغ دیسک های نوری ورباتیم:
اطلاعات برای همیسه داخل دیسک زندانی می شوند.

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

ما همه چیز را به روی کاغذ می آوریم

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS